Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:02
Ýndir dedim!
:44:06
Aferin sana.
:44:09
Þimdi de onu
buraya yolla.

:44:23
Waldo Koontz ve
Russell Zimmerman.

:44:25
Nefsi müdafa olduðunu
onaylýyor musunuz? Evet.

:44:29
Onlar birer katil. Hayvan.
Annemin kanaryasýný öldürdüler.

:44:34
Ne?
Annemin kanaryasýný öldürdüler.

:44:37
Polisi ben aradým.
Ödül verecek misiniz?

:44:40
Adým lvana. l V A N A.
:44:44
Soyadýnýz?
Erkek.

:44:46
lvana Erkek!
:44:47
Bir þeylerin olacaðýný
biliyordum.

:44:50
Selam anne!
Üçüncü defa Bayan Kusursuz'u kazandým.

:44:55
Dikkatli olun!
Omzundan yaralanmýþ. Ýyileþecek.

:44:58
Bay Sol Ayaðým!
:45:01
Üzgünüm.
Sadece akrabalar!

:45:04
Ben onun
kýz kardeþiyim.

:45:12
O kýz kardeþim.
:45:16
Teþekkür ederim.
:45:17
Tamam iþte!
Ziyaretine geleceðim. Güle güle Rusty!

:45:20
Sigorta Hastanesi mi? Saðlý k
sigortanýz var mý? Nasýl ödeyeceksiniz?

:45:25
Nakit tatlým. New York Hastanesi.
En iyi profesörleri istiyorum.

:45:32
Beni duydun Hemþire! Bas gaza!
Þehir Merkezi'ne gidiyoruz.

:45:42
Ýyi ki henüz hayalarýný
kestirmemiþtin.

:45:57
Gelin kýzlar!
Haydi!


Önceki.
sonraki.