Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:01
Üzgünüm.
Sadece akrabalar!

:45:04
Ben onun
kýz kardeþiyim.

:45:12
O kýz kardeþim.
:45:16
Teþekkür ederim.
:45:17
Tamam iþte!
Ziyaretine geleceðim. Güle güle Rusty!

:45:20
Sigorta Hastanesi mi? Saðlý k
sigortanýz var mý? Nasýl ödeyeceksiniz?

:45:25
Nakit tatlým. New York Hastanesi.
En iyi profesörleri istiyorum.

:45:32
Beni duydun Hemþire! Bas gaza!
Þehir Merkezi'ne gidiyoruz.

:45:42
Ýyi ki henüz hayalarýný
kestirmemiþtin.

:45:57
Gelin kýzlar!
Haydi!

:46:00
Kýz kardeþimi
öldürmeye çalýþtýn!

:46:04
Bay Z.'nin anlamý
Bay Sýfýr demek!

:46:08
Býrakýn beni!
Kaba polisler!

:46:13
Þahitlerimiz var!
:46:15
Tacýma dikkat! Tacýma dikkat!
:46:45
Baþtan alalým.

Önceki.
sonraki.