Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:03
Promluvíme si venku.
:24:06
Ty jsi dealer, Artie?
:24:08
Do toho vám nic není.
:24:11
A nesahejte mi na peníze.
:24:14
To je heroin?
:24:17
To je heroin.
:24:19
S tímhle si nedìlejte hlavu.
:24:22
Promluvíme si.
:24:24
Co koukáte? Hrajte.
:24:28
Ušpiníš mi gauè od krve.
:24:30
Jdeme pryè!
:24:37
Steggie nám nìco tají.
:24:40
Zjistím, o co jde.
:24:43
Val Resnick.
:24:47
- Co je s ním?
- Øekni mi, kde je.

:24:48
I kdybych to vìdìl,
neøekl bych vám to.

:24:52
- Kde jste potkal toho poslíèka?
- Na místì dodání.

:24:55
Je mrtvej?
:24:56
Ne, ale ona je.
Pøedávkovala se tím svinstvem.

:25:00
No a? Co je vám do toho?
:25:02
Já jsem její manžel.
:25:06
Pøece mì ted´ nezabijete.
:25:11
Tady pøed dìtma ne.
:25:14
Tak kde je?
:25:20
Já nevím!
:25:22
Opravdu.
:25:23
Já tu zásilku dostal vèera veèer.
Mìsíc zas nikoho neuvidím.

:25:30
Proè to dìlá tak složitì?
:25:32
Má z tý ženský strach.
Teda. . .

:25:35
. . .z paní Porterový.
:25:38
Tak mi to aspoò pøipadá.
:25:48
Já o tom nic nevím.
:25:50
Znám Vala ještì z mládí.
:25:52
Pøed tøemi mìsíci chtìl laskavost.
:25:55
Co hodí litr mìsíènì.
:25:58
Vy mì kvùli tomu chcete zabít?
Takoví kamarádi s Valem nejsme.


náhled.
hledat.