Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:01
To nìjak vyøešíme.
:31:04
Víš, jak se jmenuje?
:31:06
Øíkal si Porter.
:31:11
Øíkal, že je od Portera?
:31:14
Ne, øíkal, že je Porter.
:31:21
Nechtìl bych,
aby mi šel po krku.

:31:25
- Chápu, jak ti je.
- Copak jsem nìjaká nula?

:31:29
Mám pøátele.
Staèí jen ukázat prstem.

:31:32
Zvednu telefon, a je po nìm.
:31:35
A tentokrát definitivnì.
:31:37
Nekøiè. To bude dobrý.
:31:40
Dobøe.
:31:42
Co o mnì øíkal?
:31:44
Nic. Jen že mu dlužíš peníze.
:31:47
Neøekl za co? Nic víc?
:31:48
Nic.
Kolik mu dlužíš?

:31:51
Do toho ti nic není.
:31:54
Jen jsem mìl pocit,
že tì chce oddìlat.

:31:57
Pane Bože!
:32:00
Tak Porter žije.
:32:08
Co jsi mu o mnì øekl?
:32:10
Nic.
:32:11
- Co bych mu asi mohl øíct?
- Øekls mu o penìzích? O heroinu?

:32:15
Mìl to s sebou.
Øekl jsem mu, že je to ode mì.

:32:18
Nic víc jsi mu neøekl?
:32:19
Nic víc nevím.
:32:21
Nìco jsi mu øíct musel. Jméno
nìkoho, kdo ví, kde jsem.

:32:26
Pøísahám na matèinu. . .
:32:28
Seru na tvou matku.
:32:30
- Takhle nemluv.
- Co èumíš?

:32:35
Nech toho, Vale.
:32:36
Nedìlej to.
:32:40
Nech toho. No tak, pøestaò.
:32:42
To ne.
:32:43
- Co se tu dìje?
- Nic.

:32:46
Už jsme na odchodu.
:32:49
Já tì pozvu, Vale.
:32:52
Myslels snad, že to zaplatím?
:32:58
Promiòte, právì ho povýšili.
Je trochu nervózní.


náhled.
hledat.