Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:00
Tak Porter žije.
:32:08
Co jsi mu o mnì øekl?
:32:10
Nic.
:32:11
- Co bych mu asi mohl øíct?
- Øekls mu o penìzích? O heroinu?

:32:15
Mìl to s sebou.
Øekl jsem mu, že je to ode mì.

:32:18
Nic víc jsi mu neøekl?
:32:19
Nic víc nevím.
:32:21
Nìco jsi mu øíct musel. Jméno
nìkoho, kdo ví, kde jsem.

:32:26
Pøísahám na matèinu. . .
:32:28
Seru na tvou matku.
:32:30
- Takhle nemluv.
- Co èumíš?

:32:35
Nech toho, Vale.
:32:36
Nedìlej to.
:32:40
Nech toho. No tak, pøestaò.
:32:42
To ne.
:32:43
- Co se tu dìje?
- Nic.

:32:46
Už jsme na odchodu.
:32:49
Já tì pozvu, Vale.
:32:52
Myslels snad, že to zaplatím?
:32:58
Promiòte, právì ho povýšili.
Je trochu nervózní.

:33:04
Je tady Michael?
:33:06
Tamhle je.
:33:12
Prej jste tu pøes horizontální
osvìžení.

:33:15
Hledám Rosie.
:33:18
Prostituce je nezákonná.
Vùbec nevím, o èem mluvíte.

:33:25
Tyhle záležitosti
se vyøizují diskrétnìji.

:33:33
Tak bud´ diskrétní.
:33:40
Jak se jmenuje?
:33:41
Rosie.
:33:42
- Kdo mám øíct, že ji hledá?
- Jen jí zavolej.

:33:54
Rosie?
:33:55
Dej mi ten telefon.
:33:59
Dej se dohromady.

náhled.
hledat.