Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:04
Je tady Michael?
:33:06
Tamhle je.
:33:12
Prej jste tu pøes horizontální
osvìžení.

:33:15
Hledám Rosie.
:33:18
Prostituce je nezákonná.
Vùbec nevím, o èem mluvíte.

:33:25
Tyhle záležitosti
se vyøizují diskrétnìji.

:33:33
Tak bud´ diskrétní.
:33:40
Jak se jmenuje?
:33:41
Rosie.
:33:42
- Kdo mám øíct, že ji hledá?
- Jen jí zavolej.

:33:54
Rosie?
:33:55
Dej mi ten telefon.
:33:59
Dej se dohromady.
:34:03
Kdo sakra volá?
:34:05
Porter.
:34:06
Zkus nìco jinýho.
Porter je mrtvej.

:34:09
Kdysi jsem ti dìlal øidièe.
A ochranku.

:34:13
Portere?
:34:28
Proè jitøit starý rány?
:34:31
Nemìl jsem to zapotøebí.
:34:36
Ale asi jsem pro ni mìl slabost.

náhled.
hledat.