Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:00
Pøines prachy do budky
na rohu Sedmý a Franklinovy.

:41:10
Kde jsi pøišel k tomuhle?
:41:13
Jedna šlapka to mìla vystavený.
:41:16
Øíkal jsem si,
že by se to mohlo hodit.

:41:18
Ublížils jí?
:41:21
Tak ublížils tý šlapce?
:41:23
Je to tak dùležitý?
:41:33
Mám ted´ chvilku èas.
:41:36
Tak si bìž uvaøit vajíèko.
:41:45
Prý potøebuješ s nìèím pomoct.
:41:49
Ano.
:41:51
To se týká tebe. . .
:41:53
. . .jde o toho chlapa, co vèera
odrovnal naši ochranku?

:41:57
Ano. Vloupal se mi do bytu. . .
:41:58
Znám úsloví, které
mi vždy dobøe posloužilo:

:42:02
´´Neser tam, kde jíš. ´´
:42:06
Nebo kde žiješ.
:42:08
Neser tam, kde žiješ.
:42:10
To mám radìji.
:42:12
Promiòte, pane Cartere.
:42:13
Jsou tøi možnosti,
jak se s tím vypoøádat.

:42:16
První: Mùžeme ti pomoct.
Druhá: Necháme tì, aby sis pomohl sám.

:42:21
Tøetí: Anebo tì odstraníme.
:42:28
Investovali jsme do tebe èas
a prachy. Vyškolili jsme tì.

:42:33
Když ti pomùžeme. . .
:42:36
. . .ochráníme své investice.
:42:39
To je obchodní politika.
:42:42
Ano, pane Cartere.
:42:44
Dìkuji.
Nebudete toho litovat.

:42:50
Phillip tvrdí, že ten èlovìk
pøijel do mìsta, aby tì oddìlal.

:42:55
Ty tvrdíš, že je to zlodìj,
co dìlá na vlastní pìst.

:42:59
Ano. Výplaty, banky a tak.

náhled.
hledat.