Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:04
- Jak že se jmenuje?
- Porter.

:43:07
A køestním jménem?
:43:14
To nevím.
Vždycky si øíkal jen Porter.

:43:29
Kde jsi pøišel k tìm 130 tisícùm?
:43:37
Kvùli tomu pøišel, co?
:43:40
Kvùli tìm 130 tisícùm,
cos zaplatil nám, vid´?

:43:43
Ano, pane.
Ale patøilo mu jen 70 tisíc.

:43:46
Netýkalo se nás,
kdes ty peníze sehnal.

:43:51
Ale ted´ se nás to
asi týkat zaène.

:43:57
Tady je jeho spis, pane Cartere.
:44:06
Víš, èeho si na tobì
naše organizace cení?

:44:12
Jsi sadista. Nemᚠsvìdomí.
To se nám mùže hodit.

:44:18
Ale dopustils, aby nás ohrozily
tvoje osobní problémy.

:44:25
Èlen naší organizace
musí být tvrdý a samostatný.

:44:31
Kdybys to vyøešil sám. . .
:44:35
. . .potvrdil bys. . .
:44:39
. . .že jsi ten, o koho stojíme.
:44:41
To taky chci.
:44:42
Já si s tím poradím sám.
:44:45
Výbornì.
:44:47
Chci, aby ses vystìhoval
z hotelu, dokud se to nevyøeší.

:44:53
Ale já nemám kam jít. . .
:44:55
Nechci tam mít nepøíjemnosti.
:44:59
Jistì, pane.

náhled.
hledat.