Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:06
Víš, èeho si na tobì
naše organizace cení?

:44:12
Jsi sadista. Nemᚠsvìdomí.
To se nám mùže hodit.

:44:18
Ale dopustils, aby nás ohrozily
tvoje osobní problémy.

:44:25
Èlen naší organizace
musí být tvrdý a samostatný.

:44:31
Kdybys to vyøešil sám. . .
:44:35
. . .potvrdil bys. . .
:44:39
. . .že jsi ten, o koho stojíme.
:44:41
To taky chci.
:44:42
Já si s tím poradím sám.
:44:45
Výbornì.
:44:47
Chci, aby ses vystìhoval
z hotelu, dokud se to nevyøeší.

:44:53
Ale já nemám kam jít. . .
:44:55
Nechci tam mít nepøíjemnosti.
:44:59
Jistì, pane.
:45:10
Nejjednodušší by bylo
Resnicka odstranit.

:45:15
To mì taky napadlo.
:45:18
Ale z Resnicka strach nemám.
:45:20
Bez nás venku nepøežije.
:45:23
Jde mi o toho druhého.
:45:26
- Jak že se jmenuje?
- Porter.

:45:30
To chce poøádnou kuráž
napadnout naši ochranku.

:45:35
Nebo je to naprostý blázen.
:45:38
Pro usmolených 130 tisíc!
:45:42
Jeho podíl byl 70 tisíc.
:45:45
To je ještì horší.
:45:47
Nechci, aby se o tom
doslechl pan Bronson.

:45:50
Myslel by si,
že jsem moc mìkký.

:45:52
On se øídí zásadou:
:45:54
´´Když nìèemu
nerozumíš, tak se toho zbav.´´

:45:58
Co mùžeš udìlat dnes,
neodkládej na zítøek.


náhled.
hledat.