Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:10
Nejjednodušší by bylo
Resnicka odstranit.

:45:15
To mì taky napadlo.
:45:18
Ale z Resnicka strach nemám.
:45:20
Bez nás venku nepøežije.
:45:23
Jde mi o toho druhého.
:45:26
- Jak že se jmenuje?
- Porter.

:45:30
To chce poøádnou kuráž
napadnout naši ochranku.

:45:35
Nebo je to naprostý blázen.
:45:38
Pro usmolených 130 tisíc!
:45:42
Jeho podíl byl 70 tisíc.
:45:45
To je ještì horší.
:45:47
Nechci, aby se o tom
doslechl pan Bronson.

:45:50
Myslel by si,
že jsem moc mìkký.

:45:52
On se øídí zásadou:
:45:54
´´Když nìèemu
nerozumíš, tak se toho zbav.´´

:45:58
Co mùžeš udìlat dnes,
neodkládej na zítøek.

:46:02
Vyøid´ to, Phile.
:46:09
Chcete fotky nebo trofej?
:46:12
Tentokrát nic.
:46:16
Dali ode mì ruce pryè.
Já vìdìl, že to udìlají.

:46:20
Poèkej chvilku.
:46:22
Bud´ zticha! Já telefonuju!
:46:36
Ano?
:46:37
Už dorazili tví pøátelé?
:46:40
Vèera v noci.
:46:42
A øeklas jim,
že jim tu výplatu vzal Porter?

:46:45
Øekla.
:46:47
A chtìjí mu to vrátit.
:46:49
Tak já ti øeknu, co udìláme.

náhled.
hledat.