Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:02
Vy ode mì nìco chcete.
1:06:05
Val Resnick vám dal 130 tisíc.
1:06:09
Zaplatil nám dluh.
1:06:11
70 tisíc z toho patøilo mnì.
Chci je zpátky.

1:06:15
Resnick mi to sice øíkal,
ale vypadlo mi vaše jméno.

1:06:19
Porter.
1:06:20
No ovšem, Porter.
1:06:22
Už to nezapomenu.
1:06:24
Naše sdružení má pochopení.
1:06:27
Ale žádná spoleènost by na vaše
požadavky nepøistoupila.

1:06:31
Dá mi ty peníze Fairfax?
1:06:36
Resnick vám toho dost napovídal.
Fairfax vám øekne to, co já.

1:06:40
Nejsme oprávnìni
nìco takového rozhodnout.

1:06:43
A kdo tu rozhoduje?
1:06:45
V tomto pøípadì asi výbor.
1:06:48
Nahoøe je vždycky
jen jeden èlovìk. Kdo je to?

1:07:03
Pane Bronsone, volá pan Carter.
1:07:07
Pøepojte ho.
1:07:08
Mluvte, prosím.
1:07:10
Jak se daøí, Cartere?
1:07:12
- Zatím, dobøe.
- Chtìls mì vidìt, tati?

1:07:14
Poèkej, Cartere.
1:07:16
Koukni se do té zelené krabièky,
Johnny.

1:07:31
To vážnì?
1:07:35
Je to kabriolet?
1:07:36
A tys myslel, že jsem zapomnìl.
1:07:40
Všechno nejlepší, synku.
1:07:42
Auto a lístky
do první øady na dnešní zápas.

1:07:46
Ten vyhraje.
1:07:47
Já sázím na Rankina.
1:07:49
Já myslím, že nevyhraje.
Hicks má vìtší šanci.

1:07:51
- To ještì nic neznamená.
- Tak já jedu.

1:07:56
Díky.
1:07:57
Všechno nejlepší.
1:07:59
- Jed´ opatrnì.
- Jasnì.


náhled.
hledat.