Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:10:00
A poøádnì tìžká.
1:10:02
Ještì se ti ozveme, Rocky.
1:10:06
Tak se snaž.
1:10:10
Nikdo nestojí
o zbyteènou pøítìž.

1:10:15
A já mìl hned trojitou.
Omezovali mì v pohybu.

1:10:17
Tak jsem musel
nìjakou tu zátìž odhodit.

1:10:56
Kdes byl?
1:10:57
Mìl jsem nìjaký vyøizování.
1:11:02
Oni nepøestanou,
dokud nás nezabijou, vid´?

1:11:08
Ne.
1:11:14
Promiò. . .
1:11:16
. . .že jsem tì do toho zatáhl.
1:11:21
A proè zrovna mì?
1:11:25
Jsi chytrej chlap.
Nepotøebovals mì.

1:11:31
Tak proè?
1:11:35
Možná mᚠpravdu.
1:11:39
Když jsem se vrátil,
vùbec nic jsem nemìl.

1:11:46
Ani život, ani žádnou nadìji.
1:11:50
Tys byla to jediný, co mi zbylo.
1:11:56
Musel jsem za tebou jít.

náhled.
hledat.