Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:18:01
Dobøe,
že je od toho hajzla pokoj.

1:18:05
Mì taky nechá zemøít.
1:18:07
V Carterovì pøípadì si myslel,
že blufuju.

1:18:11
Zavolejte mu. Možná bude
ochotnìjší, než myslíte.

1:18:16
Tak dobrá.
1:18:19
Vy dva máte padáka.
1:18:25
Jde o tohle:
1:18:27
V mém obýváku
je muž jménem Porter. . .

1:18:30
. . .a prý oèekává, že mu døív
nebo pozdìji zaplatíte.

1:18:35
Jistì.
1:18:37
Chce s vámi mluvit.
1:18:39
Pøepojte to na hlasitý poslech.
1:18:45
- Tady Porter.
- Máte kuráž, Portere.

1:18:48
Dokážete otravovat jako komár.
1:18:52
Zbavím se vás jedinì tak,
že na vás pøiplácnu 130 tácù.

1:18:57
Mnì nejde o 130. . .
1:19:01
- Co to dìláte?
- Fairfaxi?

1:19:03
Jsem v poøádku. Jen se trefuje. . .
1:19:07
. . .do mých krokodýlích kufrù.
1:19:10
To od vás není hezký.
1:19:12
Nikdo mì neposlouchá.
Nejde o 130 tisíc. . .

1:19:14
Ne, ted´ poslouchejte vy!
1:19:15
Dám vám ty peníze,
ale nebudete mít èas si je užít.

1:19:19
To nechte na mnì.
1:19:21
Peníze doruèíte osobnì.
1:19:25
Vy jste ale optimista.
1:19:27
Proè si myslíte, že to udìlám?
1:19:30
Jinak už nikdy
neuvidíte Johnnyho.

1:19:34
Vèera nepøišel domù, co?
1:19:37
Je to pìknej kluk.
Ale moc ho rozmazlujete.

1:19:40
To jsem mu taky øekl.
1:19:42
Kecáte, neunesl jste ho.
1:19:45
- Tak blbej nejste.
- Mnì táta Ferrari nekoupil.

1:19:49
Musel jsem si ho ukrást.
1:19:51
Na klíèích je pìkný vìnování.
1:19:54
Jen trochu uslintaný.
Mám vám to pøeèíst?

1:19:57
Za to zaplatíš, Portere.
Mojí rodiny se nikdo nedotkne!


náhled.
hledat.