Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:19:01
- Co to dìláte?
- Fairfaxi?

1:19:03
Jsem v poøádku. Jen se trefuje. . .
1:19:07
. . .do mých krokodýlích kufrù.
1:19:10
To od vás není hezký.
1:19:12
Nikdo mì neposlouchá.
Nejde o 130 tisíc. . .

1:19:14
Ne, ted´ poslouchejte vy!
1:19:15
Dám vám ty peníze,
ale nebudete mít èas si je užít.

1:19:19
To nechte na mnì.
1:19:21
Peníze doruèíte osobnì.
1:19:25
Vy jste ale optimista.
1:19:27
Proè si myslíte, že to udìlám?
1:19:30
Jinak už nikdy
neuvidíte Johnnyho.

1:19:34
Vèera nepøišel domù, co?
1:19:37
Je to pìknej kluk.
Ale moc ho rozmazlujete.

1:19:40
To jsem mu taky øekl.
1:19:42
Kecáte, neunesl jste ho.
1:19:45
- Tak blbej nejste.
- Mnì táta Ferrari nekoupil.

1:19:49
Musel jsem si ho ukrást.
1:19:51
Na klíèích je pìkný vìnování.
1:19:54
Jen trochu uslintaný.
Mám vám to pøeèíst?

1:19:57
Za to zaplatíš, Portere.
Mojí rodiny se nikdo nedotkne!

1:20:00
Je to jasný?
1:20:02
Jsi mrtvola.
1:20:03
Tak dopadne Johnny,
když nepøinesete peníze.

1:20:09
Tak co, souhlasíte?
1:20:11
Co je? Ztratil jste øeè?
1:20:15
Nìkterá rozhodnutí jsou tìžká.
1:20:17
Tak kde?
1:20:20
Dám vám vìdìt.
1:20:21
Ještì se ozvu.
1:20:29
Právì jste si pojistil
vlastní smrt na 130 tácù.

1:20:32
Nechápu, proè to dìláte.
1:20:35
Z principu?
1:20:38
Nechte toho, než se rozbreèím.
A øeknìte mu, že chci 70 tisíc.

1:20:43
Cože? Sedmdesát?
1:20:46
Jen 70 tisíc?
1:20:49
I moje obleky mají vyšší cenu!
1:20:55
Poslouchej: ´´Lod´, model
Ocean Ray Sundancer.

1:20:59
Pøístroj na výrobu ledu.
Plátìná stahovací støecha.


náhled.
hledat.