Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:14:02
.מאה ושלושים אלף
:14:12
,אנשי הצ'או לא ילכו למשטרה
.הם משאירים הכול במשפחה

:14:16
.הם לא חווים כאב כמונו
:14:19
שמת לב למשהו
?בקשר לטיפוסים האלה

:14:21
הם נראים מסוכנים. בטח
.כולם אשפי קונג-פו מזוינים

:14:25
?למה? פספסתי משהו
.הם לא הידקו חגורות-בטיחות

:14:31
.נשדוד אותם ביום שישי
:15:35
.תראו, תראו
:15:46
?איך הייתה ההתנגשות
:15:51
.אבא הביא פרנסה, בובה

תצוגה.
הבא.