Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:15:35
.תראו, תראו
:15:46
?איך הייתה ההתנגשות
:15:51
.אבא הביא פרנסה, בובה
:16:02
!ואל
:16:03
?!?מה
:16:20
,והבעיה כשמכסחים צ'או היא
.שכעבור שעה רוצים לעשות את זה שוב

:16:44
.מאה וארבעים אלף
:16:46
.מאה וארבעים כל אחד
:16:48
.בסך-הכול
:16:51
?בסך-הכול
:16:56
?כמה זה? שבעים אלף
.זה לא מספיק


תצוגה.
הבא.