Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:22:02
.ואל רזניק
:22:06
.בחיים לא שמעתי עליו
:22:08
?מאין לך המעטפה והחומר
:22:11
.בחייך
.הם יהרגו אותי

:22:19
?ומה אתה חושב שאני אעשה
.תדאג בגללי

:22:24
.בחייך
.בסדר, בסדר, בסדר

:22:27
.סטגמן. סטגמן
.ארתור סטגמן, לעזאזל

:22:31
? איפה הוא
:22:34
.מוניות סאות'-אנד
:22:37
.רח' פארגאט
:22:42
.תודה
:22:45
.בבקשה
:23:10
.אני מחפש את ארתור סטגמן
:23:13
.הוא לא פה
?אפשר לעזור לך

:23:16
? לא. איפה הוא
:23:19
.לא יודע
.הוא לא פה

:23:24
.תנחש
:23:26
?מה
:23:30
.תנחש איפה הוא
:23:42
?הוא בבית
:23:47
?אולי תלך להזדיין
:23:53
,קדימה
.בסדר

:23:54
. הפעם אני מנצח
. קדימה, גלגל כבר

:23:56
.הרווחתי

תצוגה.
הבא.