Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:23:10
.אני מחפש את ארתור סטגמן
:23:13
.הוא לא פה
?אפשר לעזור לך

:23:16
? לא. איפה הוא
:23:19
.לא יודע
.הוא לא פה

:23:24
.תנחש
:23:26
?מה
:23:30
.תנחש איפה הוא
:23:42
?הוא בבית
:23:47
?אולי תלך להזדיין
:23:53
,קדימה
.בסדר

:23:54
. הפעם אני מנצח
. קדימה, גלגל כבר

:23:56
.הרווחתי
:24:06
.מישהו בא אליך
:24:12
.אני מחפש את סטגמן
:24:19
?מי אתה, לעזאזל
:24:23
.אני פורטר
:24:25
.טוב, פורטר
.לי זה נראה... כמו תקיפה

:24:32
.פורטר נראה כמו
מי שנהנה להתנגד למעצר

:24:39
.לעזאזל, לא
!לא כאן

:24:41
.אלוהים, חבר'ה
.הוא רק רוצה לדבר

:24:43
?אני צודק? נכון
:24:50
?אתה סטגמן
:24:53
.אולי
?מה אתה רוצה

:24:57
.הבחור שלך לא מסר את החומר

תצוגה.
הבא.