Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:27:00
.אני מרוויח עוד אלפייה בחודש
?אז מה אכפת לי

:27:03
?עכשיו אתה מופיע ומאיים להרוג אותי
.אני לא חבר שלו עד כדי כך

:27:08
.הוא בעיר
.זה כל מה שאני יודע

:27:12
?איך אתה יודע
:27:14
.הוא אמר לי
?מתי

:27:16
.כשהוא בא אליי
.אמר שהוא הסתדר עם הארגון

:27:21
אמר שהוא חזר
.לעסקים הגדולים, קבוע

:27:24
.הוא היה נרגש מאוד
:27:25
.תגיד לו שגם פורטר חזר
:27:29
.ושהוא רוצה את הכסף שלו
:27:31
אחרת אבוא לבקר אותך
.כשהילדים האלה לא יהיו בסביבה

:27:38
ומתי אני אמור
?לומר לו את זה

:28:01
.דבר אלי
:28:03
,גברת צעירה באה אליך
.אדוני. שמה פרל

:28:06
.יש לה שני הרגלים רעים מאוד
:28:09
כרגע אני מתעניין
.רק באחד מהם

:28:12
.שתעלה
:28:17
.דירה 718, גבירתי
:28:40
?שתעלה! מה הבעיה
:28:41
אל, זה האסקל. מצטער
.שאני מתקשר אליך הביתה

:28:45
.אל תצטער, מותק
.פשוט אל תתקשר

:28:47
חשבתי שאולי זה חשוב. קיבלתי שיחה
.מעובד בחברת מוניות בדרום העיר

:28:51
?מה העניין
.אחד סטגמן

:28:54
.לעזאזל. חכה רגע

תצוגה.
הבא.