Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:28:01
.דבר אלי
:28:03
,גברת צעירה באה אליך
.אדוני. שמה פרל

:28:06
.יש לה שני הרגלים רעים מאוד
:28:09
כרגע אני מתעניין
.רק באחד מהם

:28:12
.שתעלה
:28:17
.דירה 718, גבירתי
:28:40
?שתעלה! מה הבעיה
:28:41
אל, זה האסקל. מצטער
.שאני מתקשר אליך הביתה

:28:45
.אל תצטער, מותק
.פשוט אל תתקשר

:28:47
חשבתי שאולי זה חשוב. קיבלתי שיחה
.מעובד בחברת מוניות בדרום העיר

:28:51
?מה העניין
.אחד סטגמן

:28:54
.לעזאזל. חכה רגע
:29:04
.אני רוצה סיפוק. על הברכיים, כלבה
:29:09
.אני בטלפון, פרל
:29:14
"הגבירה פרל
.חתיכת חרא שכמוך"

:29:17
,אני מדבר בטלפון
!לעזאזל

:29:24
.דבר כבר
:29:26
.אז סטגמן הזה התקשר
:29:28
,נשמע לחוץ נורא
.כאילו משהו הפחיד אותו כהוגן

:29:32
.אמר שהוא מוכרח לדבר איתך
.אמרתי שאשתדל לארגן את זה

:29:37
? הוא אמר לך במה מדובר
. הוא ביקש למסור לך שלין מתה

:29:41
אמר שמישהו הגיע אליו
.וחיפש אותך, זה כל מה שהוא אמר

:29:46
.חשבתי שכדאי שתדע
:29:48
.טוב עשית
.אני רוצה לדבר עם הבן-זונה

:29:51
?עם מי, עם סטגמן
:29:53
.לא, עם הנשיא ניקסון
!כמובן, עם סטגמן

:29:57
",תגיד לו ב "ואריק
.ליד הגשר

:29:59
...תגיד לו

תצוגה.
הבא.