Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:35:04
?מה היה שמה
:35:06
.רוזי
:35:07
?ומי מחפש אותה
.פשוט תתקשר אליה

:35:19
? רוזי
:35:20
.תן לי את השפופרת
:35:25
.אני אטפל בזה
:35:28
?מי זה, לעזאזל
:35:30
.פורטר
:35:32
.נסה שוב, מותק
.פורטר מת

:35:35
פעם הייתי הנהג שלך. דאגתי
.לך לסביבה בטוחה בעבודה

:35:39
?פורטר
:35:54
למה לפזר מלח
?על פצעים ישנים

:35:58
.לא הייתי מוכרח
:36:03
אני מניח שהייתה לי
.חולשה אליה

:36:29
.תיכנס
:36:32
,אתה נראה טוב
.יחסית למישהו מת

:36:41
?ממי שמעת
:36:43
.אנשים שיודעים, דיברו
:36:45
וגם שמעתי שאישתך
.חזרה העירה לבד

:36:50
.היא מתה
:36:52
.אני מצטערת, פורטר
:36:55
?למה
:36:58
.אלוהים. פורטר הזועף
?לא השתנית, מה


תצוגה.
הבא.