Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:40:24
.שלום, ואל
:40:28
? איפה הכסף שלי
:40:35
.לקחתי את האקדח שלך
:40:37
.הוא כאן
.את נראית כמו מקצוענית

:40:40
,אם תשתקי
.תוכלי לצאת מפה בחיים

:40:47
.אני רוצה את ה 70,000 שלי
:40:51
.אין לי אותם כרגע
:40:54
?איפה הם
.נתתי את כל ה 130,000 לפירמה

:40:59
.נתתי להם את הכול
:41:02
תגיד להם שנתת להם
.כסף שלא שייך לך, ותשיג אותו חזרה

:41:07
...אני לא יכול, שותף
.אתה לא מכיר אותם

:41:12
אתה תהרוג אותי
.בין אם אשיג את הכסף, או לא

:41:16
.בסדר
.אני אשיג את הכסף

:41:18
.תן לי רק כמה ימים
?מה את עושה, לעזאזל

:41:23
.שעה 12 בצהריים. מחר
:41:25
.תגיד את זה
:41:27
.בסדר
:41:29
,אולי זה יישמע מטורף
?אבל אל תכעס, טוב

:41:32
.לא הייתה לי ברירה
.אתה יכול להבין את זה

:41:36
...כן, אני מבין שאתה
:41:37
.לא ! לא
:41:41
.בבקשה
:41:42
.תרשה לי
:41:51
! אלוהים

תצוגה.
הבא.