Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:41:02
תגיד להם שנתת להם
.כסף שלא שייך לך, ותשיג אותו חזרה

:41:07
...אני לא יכול, שותף
.אתה לא מכיר אותם

:41:12
אתה תהרוג אותי
.בין אם אשיג את הכסף, או לא

:41:16
.בסדר
.אני אשיג את הכסף

:41:18
.תן לי רק כמה ימים
?מה את עושה, לעזאזל

:41:23
.שעה 12 בצהריים. מחר
:41:25
.תגיד את זה
:41:27
.בסדר
:41:29
,אולי זה יישמע מטורף
?אבל אל תכעס, טוב

:41:32
.לא הייתה לי ברירה
.אתה יכול להבין את זה

:41:36
...כן, אני מבין שאתה
:41:37
.לא ! לא
:41:41
.בבקשה
:41:42
.תרשה לי
:41:51
! אלוהים
:42:02
!כלבה
:42:06
.תן לה לעבוד
:42:21
.אני אוהבת אותך, מותק
:42:24
...אני אוהב אותך
.הרבה זמן

:42:33
.לא, לא. חכי
:42:41
.מחר
:42:43
.בצהריים
:42:44
.אתה והכסף, בפינת רחוב
7 ופרנקלין, ליד תא הטלפון

:42:54
?איפה השגת את זה
:42:57
.על מדף, אצל איזו זונה
.זיהיתי אותך


תצוגה.
הבא.