Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:44:00
.יש שלוש דרכים לטפל בזה
:44:02
.אחת: אנחנו יכולים לעזור לך
.שתיים: אנחנו ניתן לך לעזור לעצמך

:44:08
ושלוש: אנחנו
.יכולים להחליף אותך

:44:16
,השקענו בך, רזניק
.הרבה זמן, כסף והכשרה

:44:21
...לכן, הסיוע לך
:44:23
יהווה דרך להגן
.על ההשקעה שלנו

:44:27
וזו תמיד
.מדיניות עסקית טובה

:44:30
.כן, מר קרטר
:44:32
.תודה, אדוני
.לא תתחרט

:44:39
לדברי פיליפ, מישהו
?בא העירה בשביל להרוג אותך

:44:43
,ואתה אומר שהוא לבדו
?ושהוא שודד מקצועי.זה נכון

:44:47
.כן, אדוני
.הוא שודד משכורות, בנקים, דברים כאלה

:44:53
?מה שמו
.פורטר

:44:56
? מה שמו הפרטי
:45:03
.אני לא יודע
.הוא תמיד קרא לעצמו פורטר

:45:19
איפה השגת
?את ה 130,000 דולר

:45:27
.בגללם האיש הזה בא העירה
?נכון

:45:31
?ה 130,000 דולר שהחזרת לנו
:45:33
.כן, אדוני
.אבל רק 70,000 מתוכם היו שלו

:45:37
מעולם לא שאלנו אותך
.איפה השגת את הכסף. זה לא עסקנו

:45:42
אבל עכשיו
.נראה שזה הפך להיות עסקנו

:45:48
.הנה התיק שלו, מר קרטר
:45:58
אתה מבין מה ערכך
?לארגון הזה, רזניק


תצוגה.
הבא.