Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:45:03
.אני לא יודע
.הוא תמיד קרא לעצמו פורטר

:45:19
איפה השגת
?את ה 130,000 דולר

:45:27
.בגללם האיש הזה בא העירה
?נכון

:45:31
?ה 130,000 דולר שהחזרת לנו
:45:33
.כן, אדוני
.אבל רק 70,000 מתוכם היו שלו

:45:37
מעולם לא שאלנו אותך
.איפה השגת את הכסף. זה לא עסקנו

:45:42
אבל עכשיו
.נראה שזה הפך להיות עסקנו

:45:48
.הנה התיק שלו, מר קרטר
:45:58
אתה מבין מה ערכך
?לארגון הזה, רזניק

:46:04
.אתה סדיסט
.אין לך מצפון. זה מועיל

:46:10
אבל כעת הרשית
.לחלק מחייך האישיים לסכן אותנו

:46:18
חבר בארגון שלנו חייב
.להיות קשוח ועצמאי

:46:23
אילו טיפלת בבעיה הזו
.לבדך

:46:28
...לא היה שום ספק
:46:32
,בכך שאתה מסוג האנשים
.שבהם אנו רוצים

:46:34
.זה מה שאני רוצה
:46:36
,אני רוצה לטפל בזה לבדי
.מר קרטר

:46:38
.שיגעון
:46:40
,עד שהעניין יוסדר
.אני רוצה שתצא מאוקווד-ארמס

:46:47
...אבל אין לי מקום
:46:49
אני לא רוצה שיהיו
.עוד אי-נעימויות במלון

:46:53
.כן, אדוני

תצוגה.
הבא.