Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:14:03
האנשים האלה לא יעצרו
?עד שיהרגו אותנו, נכון

1:14:08
.נכון
1:14:15
.אני מצטער
1:14:18
.מצטער שסיבכתי אותך בזה
1:14:22
?אז למה עשית את זה
1:14:27
.אתה בחור פיקח
.לא היית זקוק לי

1:14:33
?אז למה
1:14:37
.אולי את צודקת
1:14:41
...כשחזרתי
.חזרתי הנה חסר-כול

1:14:48
.בלי חיים
.בלי תקווה

1:14:52
את היית הדבר הטוב היחיד
.בחיי, שלא נגזל ממני

1:14:59
.הייתי מוכרח לראות אותך
1:15:03
הייתי חייב לראות אותך
.כדי לוודא שאני לא בגיהינום

1:15:09
?אז למה שלא נסתלק מפה
1:15:12
.אי אפשר
?מדוע

1:15:14
.כמו שאמרת
.הם לא יעצרו עד שיקברו אותנו

1:15:20
.? ..אז מה
1:15:21
.אז נקבור אותם קודם

תצוגה.
הבא.