Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:15:03
הייתי חייב לראות אותך
.כדי לוודא שאני לא בגיהינום

1:15:09
?אז למה שלא נסתלק מפה
1:15:12
.אי אפשר
?מדוע

1:15:14
.כמו שאמרת
.הם לא יעצרו עד שיקברו אותנו

1:15:20
.? ..אז מה
1:15:21
.אז נקבור אותם קודם
1:16:10
.הייתי צריכה להפסיק
1:16:19
ואני הייתי צריך
.להסיע אותך למקום אחר

1:16:52
7 סיבוב

תצוגה.
הבא.