Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:19:04
.תירגע
1:19:06
?מי פה המקצוענית
1:19:09
.אז לך עם זה
1:19:12
.אני מבטיחה שלא תתחרט
1:19:15
.זהו, מותק
1:19:33
.תירגע, ילדון
.איש לא ייפגע

1:19:39
?ייפגע
?על מה הוא מדבר

1:19:58
.טוב שחזרת, מר פרפקס
1:20:00
.והלוואי שהייתי שמח שחזרתי
.עוד הבוקר שחיתי עם דולפינים

1:20:06
בזהירות! זה עור תנין
?אמיתי, למען האל. מה קרה לך

1:20:10
.סליחה, מר פרפקס
1:20:14
.שלום, מר פרפקס
?מה העניינים

1:20:18
.זו בטח תהיה שיחה קצרה
פורטר ופרפקס

1:20:27
,איתנו ועם שוטרי השכונה
.אפשר לומר שהוא מכוסה

1:20:34
.וולטר, תתעורר
1:20:39
!תתעורר
1:20:41
.מזוודות למעלה, בחורים
1:20:44
.קדימה
1:20:46
?מי אתה, לעזאזל
1:20:48
אני הסיבה שבגללה
.הקדמת לחזור הביתה

1:20:53
?אתה פורטר
1:20:54
בדיוק, תחזיקו אותם
.בגובה הכתפיים או שאחרר אתכם


תצוגה.
הבא.