Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:20:00
.והלוואי שהייתי שמח שחזרתי
.עוד הבוקר שחיתי עם דולפינים

1:20:06
בזהירות! זה עור תנין
?אמיתי, למען האל. מה קרה לך

1:20:10
.סליחה, מר פרפקס
1:20:14
.שלום, מר פרפקס
?מה העניינים

1:20:18
.זו בטח תהיה שיחה קצרה
פורטר ופרפקס

1:20:27
,איתנו ועם שוטרי השכונה
.אפשר לומר שהוא מכוסה

1:20:34
.וולטר, תתעורר
1:20:39
!תתעורר
1:20:41
.מזוודות למעלה, בחורים
1:20:44
.קדימה
1:20:46
?מי אתה, לעזאזל
1:20:48
אני הסיבה שבגללה
.הקדמת לחזור הביתה

1:20:53
?אתה פורטר
1:20:54
בדיוק, תחזיקו אותם
.בגובה הכתפיים או שאחרר אתכם

1:21:02
?ומה אתה רוצה שאני אעשה
?שאעמוד על הראש

1:21:08
.אני רוצה שתעשה לי טובה
.תתקשר למר ברונסון

1:21:12
תראה מה אפשר לעשות
.כדי להחזיר לי את כספי

1:21:17
.הוא נתן לקרטר למות
1:21:20
אבל אולי מוטב היה לו למות
.לממזר עם השיניים

1:21:24
.הוא בטח ייתן גם לי למות
1:21:26
לא. עם קרטר
.הוא חשב שאני מבלף

1:21:29
.נסה אותו
.אולי תגלה שהוא יותר פתוח משאתה חושב

1:21:35
.בסדר
1:21:38
.שניכם מפוטרים
1:21:44
.אז זה ככה
1:21:46
...אני עומד בסלון שלי
.יש כאן אחד בשם פורטר

1:21:50
שאומר שהוא מצפה ממך
.לשלם לו, במוקדם או במאוחר

1:21:55
.כמובן
1:21:57
.הוא רוצה לדבר איתך
1:21:59
.תעביר לדיבורית

תצוגה.
הבא.