Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:07
Diz çök kaItak. Zevk istiyorum.
:28:11
TeIefondayým.
:28:17
''Efendi PearI'' diyeceksin
bok herif.

:28:19
Lanet oIasý teIefondayým.
:28:25
Çabuk oI.
:28:27
Neyse, þu Stegman aradý.
:28:29
Heyecanlý gibiydi. Sanki
bir þey ödünü koparmýþtý.

:28:34
Seninle konuþmasý gerektiðini
söyledi. Bakarýz dedim.

:28:38
-Konuyu söyIedi mi?
-Lynn'in öldüðünü iletti.

:28:42
Kötü konuþan birinin seni istediðini
söyledi. Tüm söylediði buydu.

:28:47
Bilmen gerekir dedim.
:28:49
HakIýsýn. O orospu
çocuðuyIa konuþacaðým.

:28:52
Stegman mý?
:28:54
Yok Baþkan Nixon.
Tabii ki Stegman.

:28:57
Varrick'e köprüde oIacaðýný söyIe.
:29:00
GeIsin.
:29:03
20 dakika sonra.
:29:06
ÇaIýþtýðýmý ðörmüyor musun?
:29:14
ÇaIýþtýðýmý görmüyor musun?
:29:20
Hesabýma yaz.
:29:21
Bir kýzý arýyorum.
:29:24
Rosie diye tanýnýyor. Ýþte resmi.
Onu tanýyor musun?

:29:31
TeIefonIa çaIýþýyor.
Baðýmsýz oIamaz. GaIiba...

:29:34
...bir çeteyIe baðIantýIý.
:29:36
Beni asar.
Onu tanýmam.

:29:42
BeIki tanýyan birini biIiyorsundur.
:29:49
-Onu niye arýyorsun?
-Kardeþiyim.

:29:53
Kanserim var. Onu son bir
kez görmek istiyorum.


Önceki.
sonraki.