Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:00
GeIsin.
:29:03
20 dakika sonra.
:29:06
ÇaIýþtýðýmý ðörmüyor musun?
:29:14
ÇaIýþtýðýmý görmüyor musun?
:29:20
Hesabýma yaz.
:29:21
Bir kýzý arýyorum.
:29:24
Rosie diye tanýnýyor. Ýþte resmi.
Onu tanýyor musun?

:29:31
TeIefonIa çaIýþýyor.
Baðýmsýz oIamaz. GaIiba...

:29:34
...bir çeteyIe baðIantýIý.
:29:36
Beni asar.
Onu tanýmam.

:29:42
BeIki tanýyan birini biIiyorsundur.
:29:49
-Onu niye arýyorsun?
-Kardeþiyim.

:29:53
Kanserim var. Onu son bir
kez görmek istiyorum.

:30:01
Çok benziyorsunuz.
:30:06
Sigaran var mý?
:30:12
Kýzkardeþin pahaIý gibi.
:30:15
RegaI OteI'in barmeni
MichaeI'Ia konuþ.

:30:20
Aradýðým isim bu deðiIdi.
:30:23
Tek biIdiðim bu.
:30:52
Seni aramaya çaIýþtým ama numaraný
deðiþtirmiþsin. UIaþamadým.

:30:56
Sana eski
numaramý vermemiþtim.


Önceki.
sonraki.