Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:01
Çok benziyorsunuz.
:30:06
Sigaran var mý?
:30:12
Kýzkardeþin pahaIý gibi.
:30:15
RegaI OteI'in barmeni
MichaeI'Ia konuþ.

:30:20
Aradýðým isim bu deðiIdi.
:30:23
Tek biIdiðim bu.
:30:52
Seni aramaya çaIýþtým ama numaraný
deðiþtirmiþsin. UIaþamadým.

:30:56
Sana eski
numaramý vermemiþtim.

:31:01
Neye benziyordu?
:31:03
Siyah saçIý, mavi gözIüydü.
Taþ çaðýndan kaIma gibiydi.

:31:08
Lynn öIdüyse beIki bize
bir iyiIik yapmýþtýr.

:31:11
AnIýyorum ama ayda
bin doIarým eksiIdi.

:31:14
BeIki bir þeyIer ayarIarýz.
:31:16
Ýsim aIdýn mý?
:31:19
Adýnýn Porter oIduðunu söyIedi.
:31:24
Porter'ý aradýðýný mý?
:31:26
Hayýr, Porter oIduðunu.
:31:34
O herifin peþime
takýImasýný istemezdim.

:31:37
-Ne hissettiðini tahmin ediyorum.
-Beni sýradan biri mi sandýn?

:31:42
DostIarým var.
Tek yapacaðým göstermek.

:31:45
Bir teIefon açar, adýný söyIerim
ve adam öIür.

:31:48
Bu kez öIü kaIacak.
:31:50
Yavaþ konuþ.
Tamam mý?

:31:53
Tamam.
:31:55
Hakkýmda ne dedi?
:31:57
Hiç. Sadece ona para
borçIu oIduðunu.

:31:59
Nedenini söyIemedi mi?

Önceki.
sonraki.