Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:01
Neye benziyordu?
:31:03
Siyah saçIý, mavi gözIüydü.
Taþ çaðýndan kaIma gibiydi.

:31:08
Lynn öIdüyse beIki bize
bir iyiIik yapmýþtýr.

:31:11
AnIýyorum ama ayda
bin doIarým eksiIdi.

:31:14
BeIki bir þeyIer ayarIarýz.
:31:16
Ýsim aIdýn mý?
:31:19
Adýnýn Porter oIduðunu söyIedi.
:31:24
Porter'ý aradýðýný mý?
:31:26
Hayýr, Porter oIduðunu.
:31:34
O herifin peþime
takýImasýný istemezdim.

:31:37
-Ne hissettiðini tahmin ediyorum.
-Beni sýradan biri mi sandýn?

:31:42
DostIarým var.
Tek yapacaðým göstermek.

:31:45
Bir teIefon açar, adýný söyIerim
ve adam öIür.

:31:48
Bu kez öIü kaIacak.
:31:50
Yavaþ konuþ.
Tamam mý?

:31:53
Tamam.
:31:55
Hakkýmda ne dedi?
:31:57
Hiç. Sadece ona para
borçIu oIduðunu.

:31:59
Nedenini söyIemedi mi?
:32:01
Hayýr. Neden?
Ne kadar borcun var?

:32:04
Seni iIgiIendirmez.
:32:06
Seni öIdüreceðini hissettim.
:32:10
Tanrým.
:32:12
Porter.
:32:20
Ona ne anIattýn?
:32:22
Hiç bir þey.
:32:23
-Ne söyIeyebiIirdim ki?
-Paradan söz ettin mi? Eroin'den?

:32:27
Yanýndaydý.
TesIim ettiðimi söyIedim.

:32:30
Baþka bir þey söyIedin mi?
:32:32
Baþka bir þey biImiyorum.
:32:34
Ona bir þey vermiþsindir.
Bir ad. Beni tanýyan biri.

:32:39
Annem üzerine yemin--
:32:41
BaþIarým annene.
:32:43
-Bu hoþ degiI. Sakin oI.
-Ne bakýyorsun?

:32:47
VaI, yapma.
:32:48
Yine oImaz. Yapma.
:32:53
Neye bakýyorsun?
:32:54
Yapma. Haydi yapma.
:32:56
-Bir sorun mu var?
-Hayýr.

:32:58
Biz gidiyorduk.

Önceki.
sonraki.