Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:01
Hayýr. Neden?
Ne kadar borcun var?

:32:04
Seni iIgiIendirmez.
:32:06
Seni öIdüreceðini hissettim.
:32:10
Tanrým.
:32:12
Porter.
:32:20
Ona ne anIattýn?
:32:22
Hiç bir þey.
:32:23
-Ne söyIeyebiIirdim ki?
-Paradan söz ettin mi? Eroin'den?

:32:27
Yanýndaydý.
TesIim ettiðimi söyIedim.

:32:30
Baþka bir þey söyIedin mi?
:32:32
Baþka bir þey biImiyorum.
:32:34
Ona bir þey vermiþsindir.
Bir ad. Beni tanýyan biri.

:32:39
Annem üzerine yemin--
:32:41
BaþIarým annene.
:32:43
-Bu hoþ degiI. Sakin oI.
-Ne bakýyorsun?

:32:47
VaI, yapma.
:32:48
Yine oImaz. Yapma.
:32:53
Neye bakýyorsun?
:32:54
Yapma. Haydi yapma.
:32:56
-Bir sorun mu var?
-Hayýr.

:32:58
Biz gidiyorduk.
:33:02
BunIar benden oIsun.
:33:04
Cüzdanýma eI attýðýmý
gördün mü?

:33:10
Üzgünüm. Terfi etti
ve biraz gergin.

:33:17
MichaeI diye biri var mý?
:33:18
Þuradaki.
:33:24
PahaIý yatay eðIenceIer
için seni görmem söyIendi.

:33:28
Rosie adýnda bir
kýzý arýyorum.

:33:30
FahiþeIik yasaktýr.
Sen de Yunanca konuþuyorsun.

:33:38
GeneIde bu tür þeyIer
daha gizIi yapýIýr.

:33:45
Þimdi sessiz oI.
:33:52
Adý neydi?
:33:53
Rosie.
:33:54
-Kim arýyor diyeyim?
-Sadece ara.


Önceki.
sonraki.