Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:03
Hayýr, bekIe.
:41:10
Yarýn.
:41:12
ÖðIen.
:41:13
ParayIa beraber 7. ve FrankIin
caddesi köþesindeki teIefonda oI.

:41:23
Bunu nereden aIdýn?
:41:26
Bir fahiþenin evindeydi.
Seni tanýdým.

:41:28
Gerekirse kuIIanýrým diye.
:41:31
Onu incittin mi?
:41:33
Fahiþeyi incittin mi?
:41:35
Bunun ne iIgisi var þimdi?
:41:46
Birkaç dakikam var.
:41:49
Git yumurta kaynat.
:41:58
PhiIIip dedi ki bir sorun yüzünden
yardýma ihtiyacýn varmýþ.

:42:02
Evet efendim.
:42:04
Dün gece Oakwood'da...
:42:05
...güvenIigi geçen
senin sorunun muydu?

:42:08
Evet.
:42:09
Daireme girdiðinde--
:42:11
Hep iþe yarayan eski bir
atasözü vardýr.

:42:15
''Yemek yediðin yere sýçma.''
:42:19
Ya da ''yaþadýðýn'' yere.
:42:21
''Yaþadýðýn yere sýçma.''
:42:22
Bu daha iyi.
:42:24
Üzgünüm Bay Carter.
:42:26
Bunu haIIetmemizin
3 yoIu var.

:42:28
1 : Sana yardým ederiz.
2: Kendimize yardým ettiririz.

:42:34
3: Yerine birini buIuruz.
:42:41
Sana yatýrým yaptýk Resnick.
Zaman, para ve eðitim oIarak.

:42:46
Bu yüzden sana yardýmcý oImak...
:42:48
...yatýrýmýmýzý korumaktýr.
:42:52
Bu iyi bir iþ poIitikasýdýr.
:42:55
Evet Bay Carter.
:42:57
TeþekkürIer efendim.
Piþman oImayacaksýnýz.


Önceki.
sonraki.