Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:02
Evet efendim.
:42:04
Dün gece Oakwood'da...
:42:05
...güvenIigi geçen
senin sorunun muydu?

:42:08
Evet.
:42:09
Daireme girdiðinde--
:42:11
Hep iþe yarayan eski bir
atasözü vardýr.

:42:15
''Yemek yediðin yere sýçma.''
:42:19
Ya da ''yaþadýðýn'' yere.
:42:21
''Yaþadýðýn yere sýçma.''
:42:22
Bu daha iyi.
:42:24
Üzgünüm Bay Carter.
:42:26
Bunu haIIetmemizin
3 yoIu var.

:42:28
1 : Sana yardým ederiz.
2: Kendimize yardým ettiririz.

:42:34
3: Yerine birini buIuruz.
:42:41
Sana yatýrým yaptýk Resnick.
Zaman, para ve eðitim oIarak.

:42:46
Bu yüzden sana yardýmcý oImak...
:42:48
...yatýrýmýmýzý korumaktýr.
:42:52
Bu iyi bir iþ poIitikasýdýr.
:42:55
Evet Bay Carter.
:42:57
TeþekkürIer efendim.
Piþman oImayacaksýnýz.

:43:03
PhiIIip'e göre þehre seni öIdürmek
isteyen biri geImiþ.

:43:07
Onun yaInýz ve profesyoneI bir
hýrsýz oIduðunu söyIüyorsun. ÖyIe mi?

:43:11
Evet. Maaþ paraIarýný çaIýyor,
banka soyuyor.

:43:16
-Adý ne?
-Porter.

:43:20
ÝIk adý ne?
:43:27
BiImiyorum. Porter'dan baþka
bir þey söyIemedi.

:43:42
130 bin doIarý nereden buIdun?
:43:50
Bu yüzden mi þehre döndü?
:43:53
Bize geri ödediðin
130 bin doIar için mi?

:43:55
Evet ama sadece 70 bini onundu.
:43:59
Parayý nereden aIdýðýný
hiç sormadýk. Bizi iIgiIendirmez.


Önceki.
sonraki.