Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:03
PhiIIip'e göre þehre seni öIdürmek
isteyen biri geImiþ.

:43:07
Onun yaInýz ve profesyoneI bir
hýrsýz oIduðunu söyIüyorsun. ÖyIe mi?

:43:11
Evet. Maaþ paraIarýný çaIýyor,
banka soyuyor.

:43:16
-Adý ne?
-Porter.

:43:20
ÝIk adý ne?
:43:27
BiImiyorum. Porter'dan baþka
bir þey söyIemedi.

:43:42
130 bin doIarý nereden buIdun?
:43:50
Bu yüzden mi þehre döndü?
:43:53
Bize geri ödediðin
130 bin doIar için mi?

:43:55
Evet ama sadece 70 bini onundu.
:43:59
Parayý nereden aIdýðýný
hiç sormadýk. Bizi iIgiIendirmez.

:44:03
Ama artýk bizi iIgiIendiriyor sanki.
:44:10
Bu dosyasý Bay Carter.
:44:19
Örgüt açýsýndan deðerinin
farkýnda mýsýn Resnick?

:44:25
Sen bir sadistsin. Duygun yok.
Çok iþimize yarýyor.

:44:30
Ama þimdi kiþiseI hayatýn bizim
için tehIikeIi bir haI aIdý.

:44:38
Bizim örgütte insanIar sert oIup,
kendi ayakIarý üzerinde durmaIý.

:44:43
Bu sorunu kendi baþýna
haIIedebiIsen...

:44:48
...istediðimiz türden biri...
:44:52
...oIduðundan endiþe etmezdik.
:44:54
Yaparým.
:44:55
Kendim yapmak istiyorum.
:44:58
Harika.
:44:59
Bu iþ bitene kadar Oakwood
Arms'dan taþýnmaný istiyorum.


Önceki.
sonraki.