Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:03
Ama artýk bizi iIgiIendiriyor sanki.
:44:10
Bu dosyasý Bay Carter.
:44:19
Örgüt açýsýndan deðerinin
farkýnda mýsýn Resnick?

:44:25
Sen bir sadistsin. Duygun yok.
Çok iþimize yarýyor.

:44:30
Ama þimdi kiþiseI hayatýn bizim
için tehIikeIi bir haI aIdý.

:44:38
Bizim örgütte insanIar sert oIup,
kendi ayakIarý üzerinde durmaIý.

:44:43
Bu sorunu kendi baþýna
haIIedebiIsen...

:44:48
...istediðimiz türden biri...
:44:52
...oIduðundan endiþe etmezdik.
:44:54
Yaparým.
:44:55
Kendim yapmak istiyorum.
:44:58
Harika.
:44:59
Bu iþ bitene kadar Oakwood
Arms'dan taþýnmaný istiyorum.

:45:06
Ama gidecek yerim yok.
:45:08
OteIde baþka tatsýzIýk istemiyorum.
:45:12
Peki efendim.
:45:22
Resnick'in ortadan kayboImasý daha
koIay oIabiIir.

:45:28
Bunu düþündüm.
:45:30
EndiþeIendiðim Resnick deðiI.
:45:33
Biz oImadan sokakIarda
iki dakika dayanmaz.

:45:36
Beni endiþeIendiren diðer saIak.
:45:38
-Adý ne?
-Porter.

:45:42
Outfit'e girip adamIarýmýzý
patakIamak cesaret iþi.

:45:48
Ya cesur, ya da deIi.
:45:51
Doðrusu anIamýyorum, 130 bin doIar.
:45:54
Payý 70 bin doIarmýþ.
:45:57
Daha da kötü.
:45:59
Bay Bronson'un kuIaðýna
gitmesini istemiyorum.


Önceki.
sonraki.