Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:06
Ama gidecek yerim yok.
:45:08
OteIde baþka tatsýzIýk istemiyorum.
:45:12
Peki efendim.
:45:22
Resnick'in ortadan kayboImasý daha
koIay oIabiIir.

:45:28
Bunu düþündüm.
:45:30
EndiþeIendiðim Resnick deðiI.
:45:33
Biz oImadan sokakIarda
iki dakika dayanmaz.

:45:36
Beni endiþeIendiren diðer saIak.
:45:38
-Adý ne?
-Porter.

:45:42
Outfit'e girip adamIarýmýzý
patakIamak cesaret iþi.

:45:48
Ya cesur, ya da deIi.
:45:51
Doðrusu anIamýyorum, 130 bin doIar.
:45:54
Payý 70 bin doIarmýþ.
:45:57
Daha da kötü.
:45:59
Bay Bronson'un kuIaðýna
gitmesini istemiyorum.

:46:03
Yumuþadýðýmý düþünür.
:46:05
ÝIkeIerinden biri þudur:
:46:07
''AnIamýyorsan, kurtuI.''
:46:11
Zamanýnda bir müdahaIe.
:46:15
Adamý buIup, gebertin.
:46:22
Resim çekeIim mi?
:46:24
Bu kez oImaz.
:46:29
Beni kendi baþýma býraktýIar.
Tam tahmin ettiðim gibi.

:46:33
Bir saniye.
:46:35
Kes sesini!
TeIefondayým.

:46:48
Evet?
:46:50
DostIarýn þehre geIdi mi?
:46:53
Dün gece.
:46:54
Güzel. Maaþlarýný çalanýn Porter
olduðunu söyledin mi?

:46:58
Evet.
:46:59
Ýntikam istiyorIar.

Önceki.
sonraki.