Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:03
Yumuþadýðýmý düþünür.
:46:05
ÝIkeIerinden biri þudur:
:46:07
''AnIamýyorsan, kurtuI.''
:46:11
Zamanýnda bir müdahaIe.
:46:15
Adamý buIup, gebertin.
:46:22
Resim çekeIim mi?
:46:24
Bu kez oImaz.
:46:29
Beni kendi baþýma býraktýIar.
Tam tahmin ettiðim gibi.

:46:33
Bir saniye.
:46:35
Kes sesini!
TeIefondayým.

:46:48
Evet?
:46:50
DostIarýn þehre geIdi mi?
:46:53
Dün gece.
:46:54
Güzel. Maaþlarýný çalanýn Porter
olduðunu söyledin mi?

:46:58
Evet.
:46:59
Ýntikam istiyorIar.
:47:02
Tamam. ÞöyIe yapacaðýz.

Önceki.
sonraki.