Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:56:01
Bana þoförIük yapardý.
:56:07
Þimdi ben yapacaðým.
:56:11
Sen nesin biIiyor musun?
:56:13
AnIat bana.
:56:14
Kendi göIgesinden biIe
korktuðundan...

:56:17
...kaIdýrmadýðý için
kadýnIarý döven bir domuz.

:56:21
ÖyIe mi?
:56:22
ÖyIe mi?
:56:23
O haIde þansIý kýzsýn.
:56:29
Bu kaIçaIarý daha önce
gördüðümü biIiyordum.

:56:34
Seni her þekiIde becereceðim.
:57:05
Sigaramý unuttum.
:57:17
PekaIa VaI.
:57:19
Bu Outfit ya da her neyse,
bunIarýn bir baþý var, degiI mi?

:57:24
Kim?
:57:26
Beni öIdürürIer.
:57:28
Sence ben ne yaparým?
Esas benden kork.

:57:32
Ýsim ver.
:57:35
Fairfax ve Carter.
Tüm þehir onIarýn.

:57:38
Fairfax ve Carter.
:57:40
OnIarý nerede buIurum?
:57:42
Fairfax þehirde deðiI.
:57:44
Ya Carter? Burada mý?
:57:48
Senin iþine yaramaz.
:57:51
Seni Ianet oIasý.
:57:55
Frederick Carter YatýrýmcýIýk.
120 Commerce Caddesi.


Önceki.
sonraki.