Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:05
Sigaramý unuttum.
:57:17
PekaIa VaI.
:57:19
Bu Outfit ya da her neyse,
bunIarýn bir baþý var, degiI mi?

:57:24
Kim?
:57:26
Beni öIdürürIer.
:57:28
Sence ben ne yaparým?
Esas benden kork.

:57:32
Ýsim ver.
:57:35
Fairfax ve Carter.
Tüm þehir onIarýn.

:57:38
Fairfax ve Carter.
:57:40
OnIarý nerede buIurum?
:57:42
Fairfax þehirde deðiI.
:57:44
Ya Carter? Burada mý?
:57:48
Senin iþine yaramaz.
:57:51
Seni Ianet oIasý.
:57:55
Frederick Carter YatýrýmcýIýk.
120 Commerce Caddesi.

:58:01
SaðoI.
:58:04
Tamam.
:58:06
Tamam.
Yardým edeceðim.

:58:11
70 bin doIar için Outfit'IerIe
kapýþacaðýn için deIisin...

:58:15
...ama sana yardým edeceðim.
:58:17
Konuþmaya devam et.
:58:22
SaðoI.
:58:25
Seni içeri sokabiIirim.
Çok sýký korunuyor.

:58:28
Kaç kiþi var?
:58:30
Çok sýký bir yer.
:58:32
Dýþarýda bir kiþi var.
Onu atIatmanýn yoIunu biIiyorum.

:58:39
DeIisin sen.
:58:41
DeIi piçin tekisin.
:58:44
Seni bu yüzden seviyorum.
:58:46
Ateþin var mý?
:58:49
Ateþ var mý?
:58:55
O haIde ne iþe yararsýn?
:58:56
BekIe. Cüzdanýma bak.

Önceki.
sonraki.