Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:01
Saygýnlýðým artýyordu.
1:03:05
Onlarý ziyaret etmenin
vakti gelmiþti.

1:03:07
Carter bunu beklemezdi.
1:03:11
Kimbilir, belki paramý
geri alabilirdim.

1:03:43
GeIir demiþtim.
1:03:44
Paramý ver Iütfen.
1:03:48
-Lanet paramý ver Iütfen.
-Bu o mu?

1:03:51
Evet. Haydi.
1:03:54
TeþekkürIer.
1:03:57
Ne yapýyorsun?
1:03:59
HaIa iIgiIiysen...
1:04:02
...para o binada.
1:04:04
Beni mangýr deðiI, aIacaðým
tekne iIgiIendiriyor.

1:04:10
Burada ne iþi var?
1:04:12
Ben de varým.
1:04:14
Pastadan düþen pay azaIdý.
1:04:17
Merak etme.
Sana kýrýntýIarý býrakýrým.

1:04:22
Ne bekIiyorsun?
Git ve aI.

1:04:24
Paramýzý aI.
1:04:30
Yardým etmeye geIdik.
1:04:32
Ýçeri girdiðimde üstümü ararIar.
Bunu tutar mýsýnýz?

1:04:39
Kýsa bir süre.
1:04:42
Tabii Porter.
1:04:49
Dengesi güzeI.
1:04:54
Bok torbasý.

Önceki.
sonraki.