Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:02
...para o binada.
1:04:04
Beni mangýr deðiI, aIacaðým
tekne iIgiIendiriyor.

1:04:10
Burada ne iþi var?
1:04:12
Ben de varým.
1:04:14
Pastadan düþen pay azaIdý.
1:04:17
Merak etme.
Sana kýrýntýIarý býrakýrým.

1:04:22
Ne bekIiyorsun?
Git ve aI.

1:04:24
Paramýzý aI.
1:04:30
Yardým etmeye geIdik.
1:04:32
Ýçeri girdiðimde üstümü ararIar.
Bunu tutar mýsýnýz?

1:04:39
Kýsa bir süre.
1:04:42
Tabii Porter.
1:04:49
Dengesi güzeI.
1:04:54
Bok torbasý.
1:05:07
Yardýmcý oIabiIir miyim?
1:05:09
-Bay Carter'i görecektim.
-Kimsiniz?

1:05:12
VaI Resnick'i öIdüren
kiþi geIdi deyin.

1:05:15
Üzgünüm ama--
1:05:18
AnIamadým. TekrarIa.
1:05:23
Tamam.
1:05:26
Bay Carter sizi görecek. Sizi
arayabiImem için dönün.

1:05:53
Bravo. Otur.

Önceki.
sonraki.