Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:07
Yardýmcý oIabiIir miyim?
1:05:09
-Bay Carter'i görecektim.
-Kimsiniz?

1:05:12
VaI Resnick'i öIdüren
kiþi geIdi deyin.

1:05:15
Üzgünüm ama--
1:05:18
AnIamadým. TekrarIa.
1:05:23
Tamam.
1:05:26
Bay Carter sizi görecek. Sizi
arayabiImem için dönün.

1:05:53
Bravo. Otur.
1:06:01
KutIarým. OnIar en iyi
adamIarýmdandý.

1:06:03
DikkatIeri çok koIay daðýIýyor.
1:06:15
Benden istediðin bir þey var.
1:06:17
VaI Resnick size 130 bin doIar verdi.
1:06:21
Ödedi. Borcu vardý.
1:06:23
70 bin doIarý benimdi.
Geri istiyorum.

1:06:28
Affedersin, Resnick söyIemiþti ama
adýný unuttum.

1:06:32
Porter.
1:06:33
Porter. Tamam.
1:06:34
Bir daha unutmam.
1:06:37
Outfit mantýksýz deðiIdir.
1:06:40
Dünyadaki hiçbir örgüt,
bu dediðini kabuI etmezdi.

1:06:44
Fairfax paramý verecek mi?
1:06:49
Resnick bir hayIi konuþmuþ.
Fairfax sana ayný þeyi söyIeyecek.

1:06:53
BöyIe þeyIer yapma yetkimiz yok.
1:06:56
Kimin var? KararIarý kim aIýyor?
1:06:58
Bu durumda bir komite aIýr.

Önceki.
sonraki.