Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:06:01
KutIarým. OnIar en iyi
adamIarýmdandý.

1:06:03
DikkatIeri çok koIay daðýIýyor.
1:06:15
Benden istediðin bir þey var.
1:06:17
VaI Resnick size 130 bin doIar verdi.
1:06:21
Ödedi. Borcu vardý.
1:06:23
70 bin doIarý benimdi.
Geri istiyorum.

1:06:28
Affedersin, Resnick söyIemiþti ama
adýný unuttum.

1:06:32
Porter.
1:06:33
Porter. Tamam.
1:06:34
Bir daha unutmam.
1:06:37
Outfit mantýksýz deðiIdir.
1:06:40
Dünyadaki hiçbir örgüt,
bu dediðini kabuI etmezdi.

1:06:44
Fairfax paramý verecek mi?
1:06:49
Resnick bir hayIi konuþmuþ.
Fairfax sana ayný þeyi söyIeyecek.

1:06:53
BöyIe þeyIer yapma yetkimiz yok.
1:06:56
Kimin var? KararIarý kim aIýyor?
1:06:58
Bu durumda bir komite aIýr.
1:07:00
Tek adam. Yeterince yukarý
çýkarsan tek adam kaIýr. Kim?

1:07:16
Bay Bronson, hatta Bay Carter var.
1:07:19
BaðIa.
1:07:21
Devam edin.
1:07:23
Carter, iþIer nasýI?
1:07:24
-Çok iyi.
-Beni mi görmek istedin baba?

1:07:27
BekIe Carter.
1:07:29
YeþiI kutuya bak Johnny.
1:07:44
DaIga mý geçiyorsun?
1:07:47
Üstü açýIýyor mu?
1:07:49
Unuttuðumu sandýn.
1:07:53
MutIu yýIIar evIat.
1:07:55
Bu araba mý? Nick bize geceki
döðüþünde ön sýradan yer ayarladý.

1:07:59
Ýyi döðüþ olacak.

Önceki.
sonraki.