Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:18:03
Senden bir ricam var.
Bay Bronson'ý ara.

1:18:07
Paramý verme konusunda
ne yapacakmýþ öðren.

1:18:11
Carter'in öImesine göz yumdu.
1:18:14
O hergeIenin öImesi
daha iyiydi.

1:18:18
Bana da yapar.
1:18:20
Carter'da bIöf yaptýðýmý sanýyordu.
1:18:23
Dene. Düþündüðünden daha
iIimIi oIacaktýr.

1:18:29
Tamam.
1:18:31
Ýkiniz, kovuIdunuz.
1:18:38
Durumum böyIe.
1:18:39
SaIonda duruyorum.
Porter adýnda biri...

1:18:43
...er ya da geç senin parayý
ödeyeceðini söyIüyor.

1:18:48
EIbette.
1:18:50
SeninIe konuþmak istiyor.
1:18:52
Sesi dýþarý ver.
1:18:58
-Ben Porter.
-Çok cesursun Porter.

1:19:01
Baþbelasý olduðunu kanýtladýn.
Bir sivrisinek gibi.

1:19:05
Senden kurtuImak için 130 bin
ödeyeceðim.

1:19:09
130 bin--
1:19:13
-Ne yapýyorsun sen?
-Fairfax?

1:19:16
Bir þeyim yok.
Timsah çantaIarýmý öIdürüyor...

1:19:19
...ve vaIizIerime deIik açýyor.
Çok kötü.

1:19:22
Bu canice.
1:19:24
DinIemiyorsunuz. 130 bin deðiI.
1:19:27
Dinle.
1:19:28
Sana paraný vereceðim ama tadýný
çýkaracak kadar yaþamayacaksýn.

1:19:31
Onu ben düþüneyim.
1:19:33
Ýþte anIaþma.
Parayý kendin getireceksin.

1:19:38
Çok iyimsersin.
1:19:39
Parayý benim getireceðimi
nasýI düþünürsün?

1:19:43
Yapmazsan küçük Johnny'i
bir daha göremezsin.

1:19:47
Dün gece döðüþten gelmedi mi?
1:19:49
Yakýþýklý çocuk ama
ona cimri davranýyorsun.

1:19:52
Ona öyle söyledim.
1:19:55
Saçma. Sende deðiI.
1:19:58
-O kadar aptal olamazsýn.
-Babam bana asIa Ferrari aImadý.


Önceki.
sonraki.