Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:19:01
Baþbelasý olduðunu kanýtladýn.
Bir sivrisinek gibi.

1:19:05
Senden kurtuImak için 130 bin
ödeyeceðim.

1:19:09
130 bin--
1:19:13
-Ne yapýyorsun sen?
-Fairfax?

1:19:16
Bir þeyim yok.
Timsah çantaIarýmý öIdürüyor...

1:19:19
...ve vaIizIerime deIik açýyor.
Çok kötü.

1:19:22
Bu canice.
1:19:24
DinIemiyorsunuz. 130 bin deðiI.
1:19:27
Dinle.
1:19:28
Sana paraný vereceðim ama tadýný
çýkaracak kadar yaþamayacaksýn.

1:19:31
Onu ben düþüneyim.
1:19:33
Ýþte anIaþma.
Parayý kendin getireceksin.

1:19:38
Çok iyimsersin.
1:19:39
Parayý benim getireceðimi
nasýI düþünürsün?

1:19:43
Yapmazsan küçük Johnny'i
bir daha göremezsin.

1:19:47
Dün gece döðüþten gelmedi mi?
1:19:49
Yakýþýklý çocuk ama
ona cimri davranýyorsun.

1:19:52
Ona öyle söyledim.
1:19:55
Saçma. Sende deðiI.
1:19:58
-O kadar aptal olamazsýn.
-Babam bana asIa Ferrari aImadý.

1:20:01
ÝIk Ferrari'mi çaImak zorunda kaIdým.
1:20:04
AnahtarIýk için güzeI söz.
1:20:07
Biraz duygusaI. Okuyayým mý?
1:20:09
Sen öIüsün Porter.
Kimse aiIeme buIaþamaz.

1:20:13
Duydun mu?
1:20:15
Sen ölüsün.
1:20:16
Parayý vermezseniz
Johnny öyIe oIacak.

1:20:21
Evet mi demek?
1:20:24
Ne oIdu? DiIini mi yuttun?
1:20:27
Bazý kararlar zordur.
1:20:30
Nerede?
1:20:32
SöyIerim.
1:20:34
Seni arýyacaðým.
1:20:42
130 bin doIarIýk
öIüm emrini imzaIadýn.

1:20:45
AnIamýyorum. Neden?
1:20:48
Prensip meseIesi mi?
1:20:51
Kes. GözIerim doIdu.
Ona 70 oIduðunu söyIe.

1:20:56
70 bin mi? NasýI yani?
1:20:59
Sadece 70 mi?

Önceki.
sonraki.