Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:20:01
ÝIk Ferrari'mi çaImak zorunda kaIdým.
1:20:04
AnahtarIýk için güzeI söz.
1:20:07
Biraz duygusaI. Okuyayým mý?
1:20:09
Sen öIüsün Porter.
Kimse aiIeme buIaþamaz.

1:20:13
Duydun mu?
1:20:15
Sen ölüsün.
1:20:16
Parayý vermezseniz
Johnny öyIe oIacak.

1:20:21
Evet mi demek?
1:20:24
Ne oIdu? DiIini mi yuttun?
1:20:27
Bazý kararlar zordur.
1:20:30
Nerede?
1:20:32
SöyIerim.
1:20:34
Seni arýyacaðým.
1:20:42
130 bin doIarIýk
öIüm emrini imzaIadýn.

1:20:45
AnIamýyorum. Neden?
1:20:48
Prensip meseIesi mi?
1:20:51
Kes. GözIerim doIdu.
Ona 70 oIduðunu söyIe.

1:20:56
70 bin mi? NasýI yani?
1:20:59
Sadece 70 mi?
1:21:01
VaIizIerim biIe ondan deðerIi.
1:21:07
Þunu dinIe:
''Okyanus Dansçýsý.

1:21:12
Buz makinesi. Kanvas örtü.
1:21:15
VakumIu tuvaIet. 80 bin doIar.''
1:21:21
O kadar parasý oImayacak.
1:21:23
Ýddiaya var mýsýn?
1:21:24
Hayýr. 150 doIar kaybettim biIe.
1:21:30
150 doIarIa tekne aIamam.
1:21:32
ParayIa geIse iyi oIur.
1:21:36
SeIam Leary.
1:21:38
Ben HoIIand, bu da Van Owen.
Ýç ÝþIerinden.

1:21:44
Geri çekiIin.
Burada gözetIeme yapýyoruz.

1:21:47
Arabadan çýkýn.
1:21:50
Neden?
1:21:51
Arabadan çýkýn poIisIer.

Önceki.
sonraki.