Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:27:01
SoI testisinin tadýnýn nasýI
oIduðunu öðrenmek istemezsin.

1:27:08
KýIýna dokunduysan 3 haftada
öIürdün.

1:27:14
Gerekirse seni hayatta tutmak
için kan nakIi yaptýrýrým.

1:27:21
Nerede?
1:27:53
BekIiyorum.
1:27:59
Bu domuzcuk markete gitti.
1:28:15
DinIiyorum.
1:28:27
Bu domuzcuk evde kaIdý.
1:28:34
Bifteðe dönmeye baþIadý.
1:28:39
8 tane kaIdý.
1:28:41
Sonra dizIerin gidecek.
1:28:43
Sonra nereye çýkacaðýmýzý
tahmin edersin.

1:28:46
Nerede?

Önceki.
sonraki.